Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

L’objectiu fonamental d’aquest curs és que els opositors puguin disposar desenvolupament del temari  específic  per a oposicions al cos d’Enginyers Tècnics Industrials de la Generalitat de Catalunya, segons RESOLUCIÓ GAP/4235/2006, de 14 de desembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica dels temaris de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat,  enginyers tècnics industrials; per a que posteriorment els alumnes poguessin estudiar-lo.

L'objectiu del curs és conèixer a fons la normativa i les opcions que existeixen a dia d'avui a Espanya per produir i autoconsumir la nostra pròpia energia elèctrica a partir de tecnologia fotovoltaica. El marc de referència d'aquest autoconsum elèctric és el Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum (BOE núm. 243 de 10 d'octubre de 2015) (RD 900/2015 en endavant). 

Malgrat que el marc actual es podria dir que és desincentivador per aquest tipus de projectes, existeixen certes situacions o condicions que el fan possible i plenament viable. Cal conèixer bé quines són les opcions i circumstàncies que fan que aquestes instal·lacions siguin econòmicament viables, segons el marc normatiu actual. 

Es tractarà d'un curs molt pràctic i aplicat a casos reals. L'objectiu és que els alumnes acabin el curs coneixent tots aquells aspectes clau que cal tenir en compte a l'hora de dimensionar i executar instal·lacions per autoconsum connectades a la xarxa elèctrica en el marc regulatori actual establert pel RD 900/2015, per tant seria idoni que els alumnes tinguin coneixements previs en el camp de l'energia fotovoltaica. 

Durada     25 hores

Dates        de l’1 de febrer al 2 de març de 2018

Documentació i vídeo de la conferència Llei de simplificació Administrativa, que es va dur a terme el passat dia 17 de setembre de 2015. A càrrec de Jordi Artiga, secretari del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Mòdul 1 – Objectius de l’automatització industrial (8h)

Mòdul 2 – Interfaces d’un sistema automatitzat (8 h)

Mòdul 3 – Arquitectura de l’autòmat programable (8 h)

Mòdul 4 – Conceptes de programació (10 h)

Mòdul 5 – Software per programar l'autòmat (7 h)

Mòdul 6 – Simulacions d’automatitzacions amb SCADA (4 h)

 

 

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Introducció al funcionament i les eines de formació incloses a moodle