Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Continguts: 

Objectius de l’automatització industrial (8h)

-Les funcions de l’automatització

-Nivells d’automatització

-Tipus de processos industrials

-Estructura dels sistemes automatitzats

-Descripció del funcionament d’un automatisme

-Camps d’emprament de les diferents tecnologies

 

Elements d’un distema automatitzat (8 h)

-Sensors i captadors

-Pre-accionadors i accionadors. Elements de diàleg home-màquina

 

Estructura de l’autòmat programable (8 h)

-Conceptes bàsics. Transició de la lògica cablejada a la lògica programada. Parts i funcionament d’un autòmat programable.

 

Conceptes de programació (10 h)

-Escriptura i formes d’un programa

-Objectes de programació

-Operacions bàsiques

Software per programa l'autòmat (6 h)

-Característiques del Software

-Exemples generats

Programació de l’autòmat (12 h)  PART PRÀCTICA

-Consideracions inicials

-Operacions Combinacionals. Operacions set i reset

-Temporitzadors. Comptadors.

-Operacions de càrrega i transferència

-Entrades-sortides analògiques

-Operacions aritmètiques i de comparació

-Objectius de l'automatització industrial (4 h)

-Les funcions de l'automatització

-Nivells d'automatització 

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Introducció al funcionament i les eines de formació incloses a moodle