Omet cursos disponibles

Cursos disponibles

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

Aquesta sessió és necessària per a totes les persones interessades en donar-se d'alta a l’SLAM (Servei de Lloguer d’Aparells de Mesura) i està adreçada exclusivament a persones col·legiades d'ENGINYERS BCN.

L'objectiu del curs és conèixer a fons la normativa i les opcions que existeixen a dia d'avui a Espanya per produir i autoconsumir la nostra pròpia energia elèctrica a partir de tecnologia fotovoltaica. El marc de referència d'aquest autoconsum elèctric és el Reial Decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel que es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum (BOE núm. 243 de 10 d'octubre de 2015) (RD 900/2015 en endavant). 

Malgrat que el marc actual es podria dir que és desincentivador per aquest tipus de projectes, existeixen certes situacions o condicions que el fan possible i plenament viable. Cal conèixer bé quines són les opcions i circumstàncies que fan que aquestes instal·lacions siguin econòmicament viables, segons el marc normatiu actual. 

Es tractarà d'un curs molt pràctic i aplicat a casos reals. L'objectiu és que els alumnes acabin el curs coneixent tots aquells aspectes clau que cal tenir en compte a l'hora de dimensionar i executar instal·lacions per autoconsum connectades a la xarxa elèctrica en el marc regulatori actual establert pel RD 900/2015, per tant seria idoni que els alumnes tinguin coneixements previs en el camp de l'energia fotovoltaica. 

Objectius:

L’objectiu d’aquest curs és entendre com funciona l’entorn del programa AppInventor.

Veurem com es programa, iniciant per revisar els conceptes bàsics de programació i acabar el curs amb una app pròpia funcional instal·lada en el propi telèfon mòbil.

Programa:

  • Saber treballar en l'entorn AppInventor.
  • Practicar els conceptes bàsics de programació aplicats a AppInventor: Tractament de variables, programació de control (bucles i condicionals), interacció amb l'entorn (sensors, operadors i variables).
  • Desenvolupar un petit programa complert fet amb AppInventor i fer-lo funcionar en un mòbil.
L’objectiu fonamental d’aquest curs és que els opositors puguin disposar desenvolupament del temari  específic  per a oposicions al cos d’Enginyers Tècnics Industrials de la Generalitat de Catalunya, segons RESOLUCIÓ GAP/4235/2006, de 14 de desembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica dels temaris de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat,  enginyers tècnics industrials; per a que posteriorment els alumnes poguessin estudiar-lo.
L’objectiu fonamental d’aquest curs és que els opositors puguin disposar desenvolupament del temari  específic  per a oposicions al cos d’Enginyers Tècnics Industrials de la Generalitat de Catalunya, segons RESOLUCIÓ GAP/4235/2006, de 14 de desembre, per la qual s'aprova i es fa pública la part específica dels temaris de les proves selectives per a l'accés al cos de diplomatura de la Generalitat,  enginyers tècnics industrials; per a que posteriorment els alumnes poguessin estudiar-lo.

-Es dotarà a l'alumne de coneixements sobre com funciona el mercat elèctric en detall, com es formen els preus de l'energia en els mercats majoristes i com es facturen en el mercat lliure minorista, tenint en compte les diferents tarifes d'accés existents i els altres components regulats. 

-Es repassarà la legislació vigent i sobre algunes de les principals empreses comercialitzadores amb una petita anàlisi sobre els contractes i les seves condicions generals i particulars. 

-Es reflexionarà sobre la vinculació entre projecte-potència a contratar-potència a sol·licitar. 

-S'analitzarà els tipus d'ofertes que es fan actualment (preu fix, pass-pool, pass throught, etc) i les possibles estratègies a seguir per part de les empreses. 

-Es repassaran les diferents eines públiques que hi ha disponibles per a la informació del mercat elèctric Espanyol. 

-S'analitzaran les diferents formes de poder extreure tota la informació disponible dels nous comptadors intel·ligents a través de les diferents plataformes. 

-Es dedicaran unes hores a analitzar les dades aportades per aquests comptadors pel seu àmbit de l'auditoria energètica. 

-S'analitzaran tràmits administratius associats a les diferents actuacions en matèria de contractació. 

-Es realitzaran casos pràctics on s'analitzaran les temàtiques indicades.  

Són moltes les novetats que les últimes modificacions normatives han introduït en la regulació del sector elèctric. Per a una correcta presa de decisions a l'hora de triar la millor tarifa, és necessari conèixer el funcionament del mercat elèctric, l'actuació dels actors involucrats, els mecanismes de formació del preu i els processos de negociació de Contractes de Subministrament Elèctric. La finalitat del curs és formar als enginyers en com ser eficient en la contractació i gestió del Subministrament Energètic.